Deklaracja dostępności

Główny Urząd Miar zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony TRANS-TACHO.

Data publikacji strony internetowej: 19.10.2023.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 13.09.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Decyzją Prezesa GUM z 8 grudnia 2021 r. w Głównym Urzędzie Miar powołano Zespół koordynatorów do spraw dostępności w następującym składzie:
1) Paulina Zakrzewska – Przewodniczący Zespołu – Koordynator do spraw dostępności;
2) Waldemar Senftleben – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej;
3) Marek Pawłowski – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej;
4) Jarosław Stępień –Koordynator do spraw dostępności architektonicznej;
5) Adam Żeberkiewicz – Koordynator do spraw dostępności cyfrowej;
6) Bożena Żebrowska-Szumigaj – Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: dostepnosc@gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ogólny kontakt do Głównego Urzędu Miar: e-mail: gum@gum.gov.pl tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41.

Aplikacja mobilna TRANS-TACHO

Aplikacja umożliwia zalogowanemu użytkownikowi dostęp do danych znajdujących się na jego indywidualnym koncie Systemu TRANS-TACHO. Użytkownik może zweryfikować stan sprawy, odczytać wiadomości, powiadomienia i alerty oraz pobrać dokumenty, w tym e-certyfikaty. Użytkownik niezalogowany ma dostęp do rejestrów publicznych dotyczących tachografów oraz interaktywnej mapy. Za jej pośrednictwem aplikacja pomoże w znalezieniu najbliższego warsztatu tachografów, zweryfikowaniu jego status oraz poprowadzi pod wybrany adres.
Aplikacja jest dostępna na platformach:
• dla urządzeń z systemem Android: 9.1 lub nowsze
• dla urządzeń z systemem iOS: 10.x lub nowsze