Polityka prywatności i wykorzystywanie plików cookies

 1. Administratorem Platformy, którego składowe to: aplikacja internetowa TRANS-TACHO pod adresem https://www.trans-tacho.gum.gov.pl oraz aplikacja mobilna TRANS-TACHO dostępna dla urządzeń mobilnych w sklepach AppStore oraz Google Play – zwane dalej „Platformą TRANS-TACHO”, jest Główny Urząd Miar, adres: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, tel. 22 581 93 99.
 2. Administrator Platformy TRANS-TACHO przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z serwisu. W przypadku braku zgody dla niniejszej polityki prywatności należy opuścić aplikację internetową oraz nie instalować bądź odinstalować aplikację mobilną.
 3. Dane osobowe oznaczają informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej lub podmiotu. Przetwarzanie danych to każda operacja dotycząca ich wykorzystania taka jak: zbieranie, przeglądanie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywaniem, modyfikowanie, udostępnianie czy usuwanie.
 4. Administrator Platformy TRANS-TACHO przetwarza dane osobowe w celach realizacji zadań publicznych. Zależnie od zadania, mogą występować różne podstawy prawne przetwarzania, zbierania i wykorzystywania danych osobowych.
 5. Osoby fizyczne i podmioty publiczne korzystające z aplikacji internetowej TRANS-TACHO oraz aplikacji mobilnej TRANS-TACHO posiadają kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi. Platforma GUM TRANS-TACHO zbiera dane w zakresie minimalnym koniecznym wyłącznie w celu obsłużenia sprawy.
 6. W celu korzystania z Platformy TRANS-TACHO możemy wykorzystywać pliki Cookies (pot. ciasteczka), które są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu dostępowym używanym do przeglądania strony. Pozwalają nam one na personalizowanie sesji użytkownika w serwisie oraz przechowują między innymi informacje, takie jak: adres IP, dane sesji użytkownika, zapamiętane preferencje i ustawienia, datę ostatnich odwiedzin.
 7. Platforma TRANS-TACHO korzysta z plików Cookies również w celu zbierania statystyk i sposobu zachowania użytkownika na poszczególnych podstronach, monitorowania ruchu w poszczególnych usługach, integracji z aplikacjami trzecimi, takimi jak: Profil Zaufany, ePUAP, KIR, moduł wirtualnego asystenta oraz czatu. W związku z powyższym na stronie mogą być wykorzystywanie pliki Cookies zewnętrznych dostawców wymienionych powyżej.
 8. Użytkownik może w każdej chwili wyświetlić, zablokować, bądź zezwolić na użytkowanie plików Cookies, jednakże ich brak może spowodować błędne działanie serwisu lub ograniczyć możliwości korzystania z niektórych oferowanych funkcji.
 9. W celach statystycznych, diagnozowania problemów, analizy naruszeń i incydentów oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Platforma TRANS-TACHO, wraz ze składowymi: aplikacją internetową TRANS-TACHO pod adresem https://www.trans-tacho.gum.gov.pl oraz aplikacją mobilną TRANS-TACHO dostępną w sklepach AppStore oraz Google Play, zbiera i przetwarza adresy IP użytkowników odwiedzających aplikację internetową i aplikację mobilną oraz inne dane wysyłane przez przeglądarkę internetową odwiedzającego. Na podstawie tych danych można określić rodzaj urządzenia dostępowego, rozdzielczość, model przeglądarki czy orientacyjne informacje o regionie z jakiego nastąpiło połączenie. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim z wyłączeniem organów ścigania w przypadku prowadzonych postępowań i wykroczeń.
 10. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 11. Dane zbierane, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są poddawane profilowaniu. Przetwarzane dane zbierane są w oparciu o wyrażoną zgodę użytkownika końcowego akceptującego niniejszą politykę prywatności.
 12. Platforma TRANS-TACHO przetwarza dane geolokalizacyjne z urządzenia mobilnego na potrzeby określenia położenia użytkownika. Aplikacja mobilna informuje o możliwości zebrania danych lokalizacyjnych odpowiednim komunikatem, dane pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego funkcjonalność platformy TRANS-TACHO oraz po wyrażeniu zgody na przesłanym na ekranie komunikacie systemowym.
 13. Przetwarzanie danych osobowych wynika z wyrażonej zgody oraz obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Dane osobowe za pośrednictwem Platformy TRANS-TACHO mogą być przekazywane właściwemu urzędowi ze względu na realizację usług dostępnych w aplikacji internetowej i mobilnej TRANS-TACHO.
 15. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 16. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 17. Kontakt z osobą nadzorująca przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: gum@gum.gov.pl
 18. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 19. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 20. Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.