Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników portalu TRANS-TACHO

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Miar.

 1. Kontakt z Administratorem danych

Z administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się telefonicznie pod numerem: (22) 581 93 99, osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gum@gum.gov.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@gum.gov.pl

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celu:

  1. wykonania zadania w interesie publicznym, które polega na realizacji zadań Prezesa GUM w zakresie prawnej kontroli metrologicznej oraz w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym, a także podnoszenia dostępności jakości e-usług publicznych oraz zaoferowaniu portalu umożliwiającego zdalną obsługę klientów Głównego Urzędu Miar – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  2. realizacji obowiązków prawnych w zakresie dokonywania doręczeń drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed Prezesem GUM – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
  3. wykonania umowy o świadczenie Portalu TRANS-TACHO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres:

  1. użytkowania przez Panią/Pana Portalu TRANS-TACHO, tj. do chwili usunięcia konta użytkownika –
   w zakresie danych zarejestrowanych na potrzeby tego Portalu,
  2. wynikający z przepisów ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – w zakresie danych osobowych wytworzonych i udostępnionych za pośrednictwem Portalu TRANS-TACHO w związku z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Prezesa GUM.
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator danych powierzył ich przetwarzanie w związku z funkcjonowaniem Portalu TRANS-TACHO. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

 1. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że niezgodnie z prawem przetwarzamy dane osobowe.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Portalu TRANS-TACHO. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta użytkownika i korzystanie z jego funkcjonalności, ale nie wpłynie na możliwość składania przez Państwa korespondencji do Prezesa GUS za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.