Regulamin korzystania z platformy GUM TRANS-TACHO

Definicje

Ogólne zasady korzystania z platformy GUM TRANS-TACHO

 1. Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych w ramach platformy GUM TRANS-TACHO realizowanych przez Główny Urząd Miar, która została udostępniona Użytkownikom pod adresem www.trans-tacho.gum.gov.pl
  2. Platforma GUM TRANS-TACHO pełni funkcję „systemu teleinformatycznego” zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2019 poz 700  ze zm)
  3. Platforma GUM TRANS-TACHO – platforma elektroniczna, która udostępnia Usługi elektroniczne Usługodawców skierowane do Usługobiorców.
  4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z publicznie dostępnych Usług elektronicznych dostarczanych przez platformę GUM TRANS-TACHO.
  5. Usługodawca – Podmiot publiczny udostępniający swoje usługi poprzez platformę GUM TRANS-TACHO.
  6. Administrator platformy GUM TRANS-TACHO – Główny Urząd Miar, który zarządza i administruje Platformą.
  7. Administrator danych osobowych przetwarzanych na Platformie GUM TRANS-TACHO – Główny Urząd Miar.
  8. Profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.).
  9. Regulamin – niniejszy dokument.
  10. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka.
  11. Uwierzytelnienie – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Usługobiorcy biorącego udział w procesie komunikacji i zlecającego wykonanie usługi elektronicznej, za pomocą Profilu Zaufanego.
  12. Użytkownik platformy GUM TRANS-TACHO – łączne określenie Usługobiorcy i Usługodawcy.
  13. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z platformy GUM TRANS-TACHO.
  14. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z platformy GUM TRANS-TACHO w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  15. Korzystanie z platformy GUM TRANS-TACHO jest bezpłatne. Opłaty mogą być wymagane jedynie w ramach realizacji konkretnych usług, w których konieczne jest wniesienia opłaty o ile przepisy prawa taką opłatę przewidują.
  16. Platforma GUM TRANS-TACHO udostępnia treści ogólnodostępne dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zalogowanych.
  17. Aby Usługobiorca zrealizował Usługę elektronicznie, konieczne jest zalogowanie się do platformy GUM TRANS-TACHO.
  18. Z chwilą pierwszego zalogowania Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Administratora platformy GUM TRANS-TACHO oraz Usługodawców, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług elektronicznych i na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  19. Do wymiany danych przekazywanych przez Usługobiorców wykorzystywana jest platforma ePUAP.
  20. Dane o Usługobiorcach będą wykorzystywane tylko do wykonywania zadań statutowych Usługodawców, a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług elektronicznych.
  21. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  22. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgody, o których mowa powyżej, co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług.
  23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Prawa i obowiązki Usługodawcy

  1. Administrator platformy GUM TRANS-TACHO gwarantuje, iż Usługi elektroniczne świadczone są zgodne z przepisami polskiego prawa.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
  3. Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
  4. Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

  1. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom lub podmiotom.
  2. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści niezgodnych z przeznaczeniem Platformy i formularzy. Administrator platformy GUM Trans-Tacho nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sprzeczne z prawem.
 4. Rodzaj i zakres Usług

  1. Usługobiorcy mają możliwość przeglądu treści ogólnodostępnych na platformie GUM TRANS-TACHO.
  2. Usługi dostępne w platformie GUM Trans-Tacho są świadczone przez Główny Urząd Miar.
 5. Ochrona danych osobowych

  1. Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.
  3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom możliwość usunięcia swojego konta. Usunięcie konta następuje na wniosek właściciela konta złożony przez platformę GUM Trans-Tacho w Profilu Interesanta.
 6. Reklamacje

  Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie  trans-tacho.gum.gov.pl
  2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
  3. Administrator platformy GUM Trans-Tacho zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej trans-tacho.gum.gov.pl o ile w Regulaminie nie zastrzeżono inaczej.
  4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy.