KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Wniosek o wydanie certyfikatu technika warsztatu
Opis skrócony
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu technika warsztatu.
Certyfikat technika warsztatu wydaje Prezes GUM w drodze decyzji administracyjnej. Certyfikat jest wydawany na zabezpieczonym druku (forma papierowa) i przesyłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z certyfikatem wysyłane jest pismo przewodnie zawierające m.in. informację o wysokości opłaty za wydanie decyzji i nr rachunku bankowego do jej uiszczenia. Opłatę można uiścić za pomocą szybkich płatności internetowych za pomocą konta użytkownika w Portalu TRANS-TACHO.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz wraz z:
- oświadczeniem dot. niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. przewozów drogowych;
- kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub okresowego;
- kopią zaświadczenia o zdaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądania tachografów analogowych lub cyfrowych.
Odbiorca usługi
Kandydat na technika warsztatu
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.
Opłaty
Wysokość opłaty za wydanie certyfikatu technika jest stała i wynosi: 225 zł, niezależnie od rodzaju wskazanego rodzaju tachografu.

Wraz z decyzją przekazane zostanie pismo przewodnie zawierające wysokość opłaty, termin na jej uiszczenie i nr rachunku do jej wniesienia.
Opłatę można uiścić za pomocą szybkich płatności internetowych przez Portal TRANS-TACHO albo zwykłym przelewem bankowym.

Jest to decyzja administracyjna, niepodlegająca opodatkowaniu (brak możliwości wystawienia faktury).

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia certyfikatu.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę.
Informacje dodatkowe
Certyfikat technika nie oznacza, że technik został wpisany do ewidencji techników w warsztacie. Pracodawca musi zgłosić technika do ewidencji prowadzonej w GUM. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać kartę warsztatową. Karty warsztatowe wydaje PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.) – https://www.pwpw.pl/ https://info-car.pl/new/tachograf/informacje-o-dokumencie
Słowa kluczowe
Certyfikat technika warsztatu, certyfikacja technika, wniosek o wydanie certyfikatu technika warsztatu