KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu
Opis skrócony
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów analogowych i cyfrowych, przy wykorzystaniu interaktywnego formularza.
Zezwolenie i zmiana zezwolenia wydawane są przez Prezesa GUM, w formie decyzji administracyjnej pod warunkiem spełniania wymagań ustawowych.
Wymagane dokumenty
Wypełnienie i podpisanie formularza, zawierającego:

1) wykaz posiadanych urządzeń;
2) opis procedur w zakresie wnioskowanej działalności określający sposób:
a) używania kart warsztatowych i ich zabezpieczania oraz zachowania bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,
b) ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania materiałów i wyposażenia używanego do nakładania zabezpieczeń oraz sprawowania kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,
c) wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zgodnie z zakresem wnioskowanej działalności, w tym w zakresie:
- metod sprawdzania,
- stosowania przyrządów pomiarowych i spełniania wymagań określonych dla tych przyrządów,
- szacowania niepewności pomiarów,
d) przechowywania danych pobranych z kart warsztatowych,
e) pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych, ich przechowywania i przekazywania,
f) zapewnienia bezstronności i niezależności od podmiotów, na rzecz których są świadczone usługi, oraz braku konfliktu interesów z tymi podmiotami,
g) organizacji kontroli wewnętrznej,
h) uregulowania zakresu uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
3) oświadczenia: o niekaralności; o nieprowadzeniu działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych; o nieprowadzeniu działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów; o zatrudnianiu technika lub techników;
4) ewentualny dokument pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 500 złotych.
Opłaty
Wysokość opłaty, za wydanie i zmianę zezwolenia, ustalana jest na podstawie cennika zawartego w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami.

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia wynosi:
1) 10 000 zł - Instalacja tachografów: analogowych, cyfrowych, analogowych i cyfrowych;
2) 12 000 zł - Instalacja i sprawdzanie tachografów: analogowych, cyfrowych, analogowych i cyfrowych;
3) 15 000 zł - Instalacja, sprawdzanie, przegląd i naprawa tachografów: analogowych, cyfrowych, analogowych i cyfrowych.

Wysokość opłaty za zmianę zezwolenia wynosi:
1) 4500 zł – gdy zmiana dotyczy dodania nowego miejsca prowadzenia działalności objętej zezwoleniem;
2) 2250 zł – gdy zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu zezwolenia lub rodzaju tachografów;
3) 1100 zł – gdy zmiana dotyczy innych przypadków.
4) Nie może przekroczyć 4500 zł - wszystkie zmiany lub części zmian określonych w pkt 1 i 2 albo 1 i 3,
5) Nie może przekroczyć 2250 zł - łączne wystąpienie zmian, o których mowa w ww. pkt 2 i 3.

Wraz z decyzją przekazane zostanie pismo przewodnie zawierające wysokość opłaty, termin na jej uiszczenie i nr rachunku do jej wniesienia.
Opłatę można uiścić za pomocą szybkich płatności internetowych przez Portal TRANS-TACHO albo zwykłym przelewem bankowym.

Jest to decyzja administracyjna, niepodlegająca opodatkowaniu (brak możliwości wystawienia faktury).

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia certyfikatu.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę.
Informacje dodatkowe
Decyzja o wydaniu zezwolenie staje się prawomocna w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Po odebraniu decyzji wnioskodawca może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (dostępny interaktywny formularz w systemie). Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pełnomocnik/Opłata skarbowa
W każdym postępowaniu administracyjnym Wnioskodawca (Strona) może ustanowić Pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Składając wniosek w systemie TRANS-TACHO Pełnomocnik powinien załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa. Do dokumentu pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.
W sprawach poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez Główny Urząd Miar właściwy jest:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.
Rachunek bankowy nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w przypadku uiszczania opłaty skarbowej spoza kraju:
SWIFT CODE: CITIPLPX,
IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
Wysokość opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w sprawie wynosi 17,00 zł. Więcej informacji na temat opłaty skarbowej i wyjątków kiedy nie trzeba przedkładać dokumentu pełnomocnictwa ani uiszczać opłaty skarbowej znajdziesz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0087

Zezwolenie jest wydawane, jeżeli Wnioskodawca:
1) złożył wniosek o wydanie zezwolenia spełniający ustawowe wymagania;
2) posiada certyfikat technika warsztatu lub zatrudnia technika warsztatu;
3) posiada wymagane urządzenia;
4) posiada wymagany opis procedur;
5) w okresie 4 lat przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia nie był stroną decyzji:
a) o cofnięciu zezwolenia lub
b) nakładającej karę pieniężną;
6) nie był prawomocnie skazany;
7) nie jest podmiotem wykonującym przewóz drogowy pojazdem, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu;
8) nie prowadzi działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów.

Jeżeli Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, warunki, o których mowa w pkt 6-8, powinny być spełnione również przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

Zezwolenie może być zmienione na wniosek podmiotu posiadającego zezwolenie.
Prezes GUM zmienia albo odmawia zmiany zezwolenia, w drodze decyzji. W postępowaniu w sprawie zmiany zezwolenia stosuje się przepisy, jak przy udzielaniu zezwolenia tj. art. 10 ust. 2 i 3 (zakres zezwolenia oraz podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zezwolenia) oraz art. 11-14 ustawy (wniosek i jego treść, warunki wymagane do uzyskania zezwolenia, zakres informacji zawartych w zezwoleniu, przesłanki odmowy wydania zezwolenia.
Słowa kluczowe
zezwolenie, zmiana zezwolenia, wydanie zezwolenia, warsztat