KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Wniosek o wydanie certyfikatu dla podmiotu szkolącego
Opis skrócony
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu podmiotu szkolącego, uprawnionego do szkolenia kandydatów na techników warsztatu.
Wymagane dokumenty
Wypełnienie i podpisanie formularza, zawierającego:
- Wykaz wyposażenia dydaktycznego umożliwiającego nabycie wiedzy z zakresu, w szczególności, instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, a także wykrywania, podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachografy;
- Listę wykładowców z opisem ich kwalifikacji;
- Program szkoleń i opis warunków techniczno-organizacyjnych tych szkoleń;
- Oświadczenie wnioskodawcy – (wszystkich uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o braku prawomocnego skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o tachografach.
Odbiorca usługi
Podmiot szkolący
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.
Opłaty
Wysokość opłaty za wydanie certyfikatu podmiotu szkolącego wynosi 2000 zł.

Wraz z decyzją przekazane zostanie pismo przewodnie zawierające wysokość opłaty, termin na jej uiszczenie i nr rachunku do jej wniesienia.
Opłatę można uiścić za pomocą szybkich płatności internetowych przez Portal TRANS-TACHO albo zwykłym przelewem bankowym.

Jest to decyzja administracyjna, niepodlegająca opodatkowaniu (brak możliwości wystawienia faktury).

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia certyfikatu.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę.
Informacje dodatkowe
Decyzja o wydaniu certyfikatu dla podmiotu szkolącego staje się prawomocna w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Po odebraniu decyzji wnioskodawca może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (dostępny interaktywny formularz w systemie). Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pełnomocnik/Opłata skarbowa
W każdym postępowaniu administracyjnym Wnioskodawca (Strona) może ustanowić Pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Składając wniosek w systemie TRANS-TACHO Pełnomocnik powinien załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa. Do dokumentu pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.
W sprawach poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez Główny Urząd Miar właściwy jest:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.
Rachunek bankowy nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w przypadku uiszczania opłaty skarbowej spoza kraju:
SWIFT CODE: CITIPLPX,
IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
Wysokość opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w sprawie wynosi 17,00 zł. Więcej informacji na temat opłaty skarbowej i wyjątków kiedy nie trzeba przedkładać dokumentu pełnomocnictwa ani uiszczać opłaty skarbowej znajdziesz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0087

Certyfikat wydawany jest przedsiębiorcy, który:

1) nie był prawomocnie skazany za określone przestępstwa;
2) posiada wyposażenie dydaktyczne zapewniające właściwe prowadzenie podstawowego szkolenia i okresowego szkolenia;
3) zatrudnia co najmniej jednego wykładowcę lub sam jest wykładowcą, spełniającym następujące wymagania:
- posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- posiada wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, umożliwiające prowadzenie podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń, w szczególności posiada udokumentowane co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe związane z tachografami;
4) zapewnia prowadzenie podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń zgodnie z programami takich szkoleń obejmującymi wiedzę z zakresu, w szczególności, instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, a także wykrywania, podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachografy, oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń.
Słowa kluczowe
Certyfikat podmiotu szkolącego, szkolenia, podmiot szkolący, wykładowca