KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Zmiana świadectwa homologacji typu
Opis skrócony
Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę świadectwa homologacji typu dla tachografu. Do obrotu lub użytkowania może być wprowadzony tachograf lub element składowy tachografu posiadający świadectwo homologacji typu. Prezes GUM na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wydaje i zmienia, w drodze decyzji, świadectwo homologacji typu.
Wydając świadectwo homologacji typu, Prezes GUM przyznaje znak homologacji typu.
Wymagane dokumenty
Do wniosku o zmianę świadectwa homologacji typu należy dołączyć wymagane załączniki określone w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 oraz aktach wykonawczych do tego rozporządzenia.

Jeżeli wnioskodawcą jest upoważniony przedstawiciel producenta, do wniosku o wydanie świadectwa homologacji typu dołącza się upoważnienie
producenta do działania w jego imieniu.
Odbiorca usługi
Producent tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie.
Sposób odwołania
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.
Opłaty
Wysokość opłaty za wydanie świadectwa homologacji typu wynosi 1000 zł.

Wraz z decyzją przekazane zostanie pismo przewodnie zawierające wysokość opłaty, termin na jej uiszczenie i nr rachunku do jej wniesienia.
Opłatę można uiścić za pomocą szybkich płatności internetowych przez Portal TRANS-TACHO albo zwykłym przelewem bankowym.

Jest to decyzja administracyjna, niepodlegająca opodatkowaniu (brak możliwości wystawienia faktury).

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia certyfikatu.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę.
Informacje dodatkowe
Wydając świadectwo homologacji typu, Prezes GUM przyznaje znak homologacji typu, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Decyzja staje się prawomocna w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Po odebraniu decyzji wnioskodawca może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (dostępny interaktywny formularz w systemie). Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pełnomocnik/Opłata skarbowa
W każdym postępowaniu administracyjnym Wnioskodawca (Strona) może ustanowić Pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Składając wniosek w systemie TRANS-TACHO Pełnomocnik powinien załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa. Do dokumentu pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.
W sprawach poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez Główny Urząd Miar właściwy jest:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.
Rachunek bankowy nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w przypadku uiszczania opłaty skarbowej spoza kraju:
SWIFT CODE: CITIPLPX,
IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
Wysokość opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w sprawie wynosi 17,00 zł. Więcej informacji na temat opłaty skarbowej i wyjątków kiedy nie trzeba przedkładać dokumentu pełnomocnictwa ani uiszczać opłaty skarbowej znajdziesz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0087

Prezes GUM wydaje, w drodze decyzji świadectwo homologacji typu, jeżeli:
1) złożony wniosek spełnia wymagania określone w ust. 4 lub 5 ustawy o tachografach, w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 lub aktach wykonawczych do tego rozporządzenia;
2) wniosek nie został złożony w innym państwie członkowskim;
3) wnioskodawca dostarczył wyposażenie odpowiedniego dla danego typu lub typów tachografów, o którym mowa w ust. 6;
4) typ tachografu lub element składowy tachografu spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 lub aktach wykonawczych
do tego rozporządzenia.
Słowa kluczowe
świadectwo homologacji typu, zmiana świadectwa homolacj typu, producent tachografów, upoważniony przedstawiciel