Uwaga
Obecnie trwają prace serwisowe Systemu TRANS-TACHO. W tym czasie funkcjonalność może być ograniczona.
 

Przypominamy o konieczności spełnienia przez techników warsztatów, posiadających certyfikat Prezesa GUM, obowiązków związanych z przesłaniem podpisanego oświadczenia i zaświadczenia, wynikających z art. 31 ust .1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o tachografach.
Oświadczenia oraz zaświadczenia prosimy przesyłać za pośrednictwem systemu TRANS-TACHO w terminie wskazanym przepisami ww. ustawy o tachografach.​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Wydanie świadectwa funkcjonalności
Opis skrócony
Usługa umożliwia złożenie przez podmiot wniosku o wydanie świadectwa funkjonalności tachografu lub elementów składowych tachografu.
Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie świadectwa funkcjonalności należy dołączyć:
1) dokumentację techniczno-konstrukcyjną tachografu lub elementów składowych tachografu, potwierdzającą spełnienie wymagań, o których mowa
w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 i aktach wykonawczych do tego rozporządzenia;
2) co najmniej dwa egzemplarze tachografu lub elementów składowych tachografu.
3) opcjonalnie - wyniki wykonanych przez właściwe instytucje metrologiczne lub akredytowane laboratoria badań funkcjonalności, które poświadczają, że zbadany element spełnia właściwe wymagania w zakresie funkcji, charakterystyk środowiskowych, charakterystyk kompatybilności elektromagnetycznej, zgodności z wymaganiami fizycznymi i zgodności z innymi normami mającymi zastosowanie.

Prezes GUM, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia badań, może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia:
1) kart testowych w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia badań funkcjonalności oraz dodatkowych egzemplarzy tachografu lub elementów
składowych tachografu;
2) uzupełniających materiałów i dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia badań funkcjonalności.

Stwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 i aktach wykonawczych do tego rozporządzenia, następuje na
podstawie wyników badań funkcjonalności wykonanych przez Główny Urząd Miar lub okręgowe urzędy miar.

Prezes GUM może odstąpić od wykonania badań funkcjonalności w przypadku uznania, że wyniki badań, o których mowa w ust. 5, potwierdzają
spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 i aktach wykonawczych do tego rozporządzenia.
Odbiorca usługi
Producent tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie.
Sposób odwołania
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.
Opłaty
Wysokość opłaty, za wydanie świadectwa funkjonalności jest ustalana w drodze decyzji opłatowej (art. 40 ust. 5 ustawy o tachografach) na podstawie stawki godzinowej w wysokości 220 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zgodnie z par. 2 pkt 1 rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami.

Jest to decyzja administracyjna, niepodlegająca opodatkowaniu (brak możliwości wystawienia faktury).

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji opłatowej.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę.
Informacje dodatkowe
Decyzja o wydaniu certyfikatu dla podmiotu szkolącego staje się prawomocna w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Po odebraniu decyzji wnioskodawca może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (dostępny interaktywny formularz w systemie). Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pełnomocnik/Opłata skarbowa
W każdym postępowaniu administracyjnym Wnioskodawca (Strona) może ustanowić Pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Składając wniosek w systemie TRANS-TACHO Pełnomocnik powinien załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa. Do dokumentu pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.
W sprawach poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez Główny Urząd Miar właściwy jest:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.
Rachunek bankowy nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w przypadku uiszczania opłaty skarbowej spoza kraju:
SWIFT CODE: CITIPLPX,
IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
Wysokość opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w sprawie wynosi 17,00 zł. Więcej informacji na temat opłaty skarbowej i wyjątków kiedy nie trzeba przedkładać dokumentu pełnomocnictwa ani uiszczać opłaty skarbowej znajdziesz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0087

Prezes GUM wydaje, w drodze decyzji, świadectwo funkcjonalności w przypadku stwierdzenia, że tachograf lub element składowy tachografu spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 lub aktach wykonawczych do tego rozporządzenia.
Słowa kluczowe
świadectwo funkcjonalności, decyzja, tachograf, element składowy tachografu