KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Zatwierdzenie badania eksploatacyjnego
Opis skrócony
Usługa umożliwia złożenie wniosku o zatwierdzenie badań eksploatacyjnych.
Odbiorca usługi
Producent tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie.
Sposób odwołania
Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.
Opłaty
Wysokość opłaty za zatwierdzenie badań eksploatacyjnych typu wynosi 4000 zł.

Wraz z decyzją przekazane zostanie pismo przewodnie zawierające wysokość opłaty, termin na jej uiszczenie i nr rachunku do jej wniesienia.
Opłatę można uiścić za pomocą szybkich płatności internetowych przez Portal TRANS-TACHO albo zwykłym przelewem bankowym.

Jest to decyzja administracyjna, niepodlegająca opodatkowaniu (brak możliwości wystawienia faktury).

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty doręczenia certyfikatu.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy o tachografach do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę.
Informacje dodatkowe
Decyzja staje się prawomocna w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Po odebraniu decyzji wnioskodawca może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (dostępny interaktywny formularz w systemie). Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pełnomocnik/Opłata skarbowa
W każdym postępowaniu administracyjnym wnioskodawca (strona) może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Składając wniosek w systemie TRANS-TACHO Pełnomocnik powinien załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa. Może to być kopia pełnomocnictwa znajdującego się na koncie wnioskodawcy (mocodawcy) w systemie TRANS-TACHO. z konta. Istnieje też możliwość aby dokument pełnomocnictwa dosłać pocztą tradycyjną. Od załączonego do akt sprawy dokumentu pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. W sprawach poboru opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez Główny Urząd Miar właściwy jest:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.
Rachunek bankowy nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w przypadku uiszczania opłaty skarbowej spoza kraju:
SWIFT CODE: CITIPLPX,
IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
Wysokość opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w sprawie wynosi 17,00 zł. Więcej informacji na temat opłaty skarbowej i wyjątków kiedy nie trzeba przedkładać dokumentu pełnomocnictwa ani uiszczać opłaty skarbowej znajdziesz tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0087

Zgodnie z art. 21 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 165/2014:
1. Państwa członkowskie mogą zatwierdzić badania eksploatacyjne tachografów, które nie otrzymały jeszcze homologacji typu. Państwa członkowskie wzajemnie uznają takie dopuszczenia do badań eksploatacyjnych.
2. Kierowcy i przedsiębiorstwa transportowe uczestniczący w badaniu eksploatacyjnym muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. W celu wykazania takiej zgodności kierowcy stosują się do procedur określonych w art. 35 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
3. Komisja może przyjmować akty wykonawcze w celu określenia procedur, których należy przestrzegać w celu wykonania badań eksploatacyjnych oraz formularzy, z których należy korzystać w celu monitorowania tych badań eksploatacyjnych.
Słowa kluczowe
zatwierdzenie badań eksploatacyjnych, producent tachografów, upoważniony przedstawiciel,