KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Powiadomienie o modyfikacji programowej lub sprzętowej
Opis skrócony
Usługa umożliwia powiadomomienie Prezesa GUM przez producenta dotyczące modyfikacji programowych lub sprzętowych tachografu oraz modyfikacji rodzaju materiałów użytych do wytworzenia tachografu. W przypadku powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, Prezes GUM w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, informuje producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o konieczności zmiany świadectwa homologacji typu przed wprowadzeniem modyfikacji w tachografie lub elementach składowych tachografu, jeżeli wprowadzane zmiany mogą mieć wpływ na spełnienie przez tachograf lub elementy składowe tachografu wymagań, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 lub aktach wykonawczych do tego rozporządzenia.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, modyfikacje w tachografie lub elementach składowych tachografu mogą być wprowadzone pod warunkiem,
że Prezes GUM nie poinformował producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w tym terminie, o konieczności zmiany świadectwa homologacji typu.
Odbiorca usługi
Producent tachografów
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o tachografach Prezes udziela odpowiedzi w terminie 30 dni.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
O wszelkich modyfikacjach programowych lub sprzętowych tachografu oraz o modyfikacjach rodzaju materiałów użytych do wytworzenia tachografu producent powiadamia, przed ich wprowadzeniem, organ, który wydał homologację typu dla urządzenia. Organ ten potwierdza producentowi rozszerzenie homologacji typu lub też może zażądać uaktualnienia lub potwierdzenia stosownych świadectw funkcjonalności, bezpieczeństwa lub interoperacyjności.
Słowa kluczowe
powiadomienie producenta, zmiana tachografu, zmiana modyfikacji sprzętowych tachografu