KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Oświadczenia o niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. wykonywania przewozów drogowych dla techników warsztatu
Opis skrócony
Usługa umożliwia rejestrację oświadczenia o niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. wykonywania przewozów drogowych.
Technik, zgodnie z art. 31 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2023 r. poz. 324), jest zobowiązany raz na 2 lata lub na wezwanie Prezesa GUM przekazać oświadczenia o niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. wykonywania przewozów drogowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia.
Odbiorca usługi
Technik warsztatu
Termin załatwienia sprawy
.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Obowiązek złożenia oświadczeń dotyczy technika warsztatu, a więc osoby, która posiada certyfikat technika warsztatu. Początkiem pierwszego dwuletniego okresu, w jakim należy złożyć ww. oświadczenie jest dzień, w którym technik otrzymał certyfikat (data doręczenia).

Kolejny okres dwuletni należy liczyć od dnia spełnienia przez technika warsztatu obowiązku złożenia ww. oświadczenia, tj. datę wpływu do GUM ww. oświadczenia, gdy składane jest ono osobiście, bądź datę wysłania ich do GUM w formie dokumentu elektronicznego (o ile nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru), bądź datę nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.
Prezes GUM może cofnąć, w drodze decyzji, certyfikat technika warsztatu, w przypadku gdy technik warsztatu nie złożył ww. oświadczeń, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy o tachografach.
Słowa kluczowe
Oświadczenia technika warsztatu, certyfikacja technika warsztatu, oświadczenie o niekaralności