Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Rejestracja zaświadczeń o ukończeniu okresowego szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów
Opis skrócony
Usługa umożliwia rejestrację zaświadczeń o ukończeniu okresowego szkolenia technika warsztatu, przeprowadzonego przez certyfikowany podmiot szkolący.
Technik zobowiązany jest uczestniczyć w okresowych szkoleniach z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, odpowiednio do wskazanego rodzaju w certyfikacie. Następnie zaświadczenie o odbytym szkoleniu należy przedłożyć Prezesowi GUM, poprzez wypełnienie formularza, dostępnego po zalogowaniu.
Szkolenie należy odbyć raz na 4 lata od dnia ukończenia podstawowego szkolenia lub ostatniego szkolenia okresowego.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz wraz z załączonym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Odbiorca usługi
Technik warsztatu
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2023 r. poz. 324), Prezes GUM zawiesza w drodze decyzji certyfikat warsztatu w przypadku, gdy technik warsztatu nie przedstawił zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia w okresie 4 lat od dnia ukończenia podstawowego szkolenia lub ostatniego okresowego szkolenia. Szkolenie może przeprowadzić wyłącznie certyfikowany przez Prezesa GUM podmiot szkolący.
Słowa kluczowe
rejestracja zaświadczeń, szkolenia okresowe, certyfikacja technika warsztatu, szkolenia technika warsztatu