KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Wniosek o przystąpienie do egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów
Opis skrócony
Usługa umożliwia rejestrację kandydatów na egzamin technika warsztatu i odbycie egzaminu technika warsztatu.
Kandydat podaje rodzaj tachografu we wniosku:
- analogowy;
- cyfrowy;
- analogowy i cyfrowy.

Po zakwalifikowaniu na egzamin kandydat otrzymuje zawiadomienie o miejscu, terminie i godzinie egzaminu wraz z informacją pozwalającą uiścić wymaganą opłatę za egzamin.
Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie, wymagane do wystąpienia o wydanie certyfikatu technika warsztatu. Kandydat, który nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu, co wiąże się z koniecznością ponownego uiszczenia opłaty za egzamin.
Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ukonczeniu podstawowego szkolenia prezoiprowadzonego przez certyfikowany podmiot szkolący.
Odbiorca usługi
Kandydat na technika warsztatu
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Opłaty
Wysokość opłaty, za egzamin ustalana jest na podstawie cennika zawartego w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami (Dz. U. poz. 746) i wynosi:

1) 150 zł – tachografy analogowe;
2) 200 zł – tachografy cyfrowe;
3) 350 zł – tachografy analogowe i cyfrowe.

Opłatę należy uiścić po zakwalifikowaniu na egzamin za pomocą szybkich płatności elektronicznych dostępnych na Portalu TRANS-TACHO albo zwykłym przelewem bankowym.
Informacje dodatkowe
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu kandydat otrzymuje powiadomienie w systemie TRANS-TACHO o dacie i miejscu egzaminu oraz numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę za egzamin. Następnie należy stawić się w wyznaczonym terminie na egzamin, który odbywa się przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie.
Na egzamin należy zabrać ze sobą:
- długopis,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- potwierdzenie opłaty.

Opłatę za przystąpienie do egzaminu należy wnieść dopiero po złożeniu wniosku. Opłatę można uiścić za pomocą szybkich płatności internetowych za pomocą konta użytkownika w Portalu TRANS-TACHO.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w egzaminie w wyznaczonym przez Prezesa GUM terminie, fakt ten należy zgłosić w możliwie jak najkrótszym terminie od otrzymania zawiadomienia. W przypadku chęci podejścia do egzaminu w innym terminie, wniosek o przystąpienie do egzaminu należy złożyć ponownie.

Egzamin z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa GUM.
Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów rozporządzenia (UE) nr 165/2014, aktów wykonawczych do tego rozporządzenia, niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz praktycznych umiejętności, w zakresie sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych. Szczegółowy zakres i tryb egzaminu określa rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczosci i Technologii z 22 marca 2019 r. dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000606/O/D20190606.pdf

Do egzaminu może przystąpić osoba, która:
1) ukończyła podstawowe szkolenie przeprowadzone przez certyfikowany podmiot szkolący;
2) złożyła wniosek o przystąpienie do egzaminu, podając m.in. nr PESEL albo w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;
3) przed przystąpieniem do egzaminu uiściła opłatę za egzamin.
Słowa kluczowe
Rejestracja na egzamin technika warsztatu, zaświadczenie o zdanym egzaminie, certyfikacja technika warsztatu